Mô tả công việc

THAM GIA XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHUNG NĂNG LỰC

 • Tham gia vào việc phát triển và xây dựng hệ thống khung năng lực nhằm định hướng các chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên của tổ chức. 
 • Sử dụng hệ thống khung năng lực để đánh giá năng lực của nhân viên, xác định nhu cầu đào tạo và phát triển năng lực, từ đó đưa ra các chương trình phù hợp để cải thiện năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên.
 • Quản lý và duy trì hệ thống khung năng lực của tổ chức, đảm bảo các thông tin trong hệ thống được cập nhật và phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của tổ chức. 
 • Hướng dẫn các nhân viên về cách sử dụng hệ thống khung năng lực để tăng cường năng lực và phát triển bản thân.

THAM GIA XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP  

 • Tham gia vào việc xây dựng hệ thống phát triển nghề nghiệp nhằm định hướng các cơ hội phát triển và lộ trình nghề nghiệp cho các nhân viên của tổ chức. 
 • Tư vấn cho các nhân viên về cách phát triển nghề nghiệp, giúp họ xác định các kỹ năng và trình độ cần thiết để đạt được mục tiêu nghề nghiệp.
 • Định hướng các chương trình đào tạo và phát triển năng lực để giúp các nhân viên phát triển nghề nghiệp, từ đó giúp tổ chức tăng cường năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên, đồng thời giữ chân nhân viên và phát triển tiềm năng của nhân viên.

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Training Roadmap)

 • Xây dựng một kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo của tổ chức và từng bộ phận, chức vụ trong tổ chức.
 • Thiết lập các tiêu chuẩn đào tạo và các mức độ đánh giá kết quả đào tạo.
 • Tìm kiếm và đánh giá các chương trình đào tạo từ các nhà cung cấp đào tạo bên ngoài.
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong tổ chức để đảm bảo rằng Training Roadmap được thực hiện hiệu quả.
 • Định hướng các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho các nhân viên trong tổ chức, đảm bảo rằng chúng phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của tổ chức.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo, từ đó cải tiến và cập nhật Training Roadmap để phù hợp với các yêu cầu mới của tổ chức.

CHỊU TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Training program)

 • Thiết kế các hoạt động đào tạo phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của tổ chức. 
 • Quản lý chương trình đào tạo trong quá trình triển khai. Điều này bao gồm theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả, đưa ra phản hồi và cải tiến chương trình để đảm bảo rằng nó đáp ứng được các mục tiêu đào tạo đã đặt ra.

THAM GIA QUẢN LÝ NHÂN TÀI 

 • Đánh giá nhu cầu đào tạo của tổ chức bằng cách tìm hiểu nhu cầu đào tạo của các bộ phận, nhóm và cá nhân trong tổ chức.
 • Xây dựng chương trình đào tạo nhằm đảm bảo rằng chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu đào tạo của các bộ phận và cá nhân trong tổ chức.
 • Quản lý chương trình đào tạo để đảm bảo rằng nó được triển khai một cách hiệu quả. Họ đảm bảo rằng các bộ phận và cá nhân trong tổ chức tham gia vào chương trình đào tạo và đạt được các mục tiêu đào tạo đã đặt ra.
 • Phát triển nhân viên: Giám sát L&D cũng có trách nhiệm giúp phát triển nhân viên trong tổ chức bằng cách cung cấp các khóa học đào tạo, các hoạt động phát triển kỹ năng và các chương trình mentorship.
 • Đánh giá và đo lường hiệu quả đào tạo.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KẾ THỪA 

 • Đánh giá năng lực nhân viên: đánh giá năng lực của các nhân viên hiện tại trong tổ chức để xác định những người có tiềm năng trở thành những nhân viên kế thừa tương lai.
 • Thiết lập các kế hoạch phát triển: thiết lập các kế hoạch phát triển cá nhân để giúp những nhân viên này phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong vị trí kế thừa.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: ung cấp các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng để giúp nhân viên kế thừa phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết.
 • Theo dõi và đánh giá quá trình phát triển của các nhân viên kế thừa để đảm bảo rằng họ đáp ứng được các mục tiêu đào tạo và phát triển, cũng như để điều chỉnh các kế hoạch phát triển nếu cần thiết.

VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÀNH TÍCH (Performance Management) 

 • Thiết kế hệ thống quản lý thành tích: bao gồm việc xác định các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
 • Đào tạo nhân viên về hệ thống quản lý thành tích: đảm nhận vai trò giảng viên trong việc đào tạo nhân viên về hệ thống quản lý thành tích, giúp họ hiểu rõ các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc và cách thức đo lường và đánh giá.
 • Giám sát quá trình đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, bao gồm việc đảm bảo tính khách quan và công bằng trong việc đánh giá.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: Dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả công việc,  thiết lập các kế hoạch phát triển cho nhân viên, giúp họ phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết để đạt được mục tiêu của tổ chức.
 • Đưa ra các đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý thành tích, bao gồm việc thay đổi các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

Yêu cầu công việc

 • Kiến thức về đào tạo và phát triển nhân lực: kiến thức sâu về các phương pháp đào tạo, phát triển nhân lực và các công nghệ mới nhất liên quan đến L&D.
 • Kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo: cách thiết kế chương trình đào tạo hiệu quả, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng phân tích nhu cầu đào tạo: phân tích nhu cầu đào tạo của các bộ phận và nhân viên trong doanh nghiệp để đảm bảo chương trình đào tạo được định hướng đúng mục tiêu.
 • Kỹ năng đánh giá và đo lường hiệu quả đào tạo: đánh giá và đo lường hiệu quả của chương trình đào tạo để điều chỉnh và cải thiện chương trình đào tạo sau này.
 • Kiến thức về công nghệ đào tạo: biết sử dụng công nghệ đào tạo để tăng cường hiệu quả của chương trình đào tạo.
 • Kỹ năng truyền đạt kiến thức: kỹ năng truyền đạt kiến thức và kỹ năng giảng dạy để đảm bảo hiệu quả của chương trình đào tạo.
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Kỹ năng giám sát công việc
 • Kỹ năng tư vấn và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp, liên lạc với các bộ phận khác trong công ty và cũng như với các đối tác bên ngoài.
 • Kỹ năng phân tích và đánh giá các chương trình đào tạo để đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
 • Kỹ năng sáng tạo và đổi mới: khả năng sáng tạo và đổi mới để thiết kế những chương trình đào tạo mới và hiệu quả hơn.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Quảng Ngãi

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

30/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

30/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

30/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

30/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

29/05/2023