Mô tả công việc

Inventory/ Hàng tồn kho

 • Filing all import documents/Nộp tất cả các chứng từ nhập khẩu
 • Check & perform reconciles for goods and material inventory input data Kiểm tra và thực hiện đối chiếu dữ liệu đầu vào hàng tồn kho và vật liệu
 • Inventory and GL reconciliation Reports: Eggs, vaccine, dugs, feed mill,...
 • Báo cáo đối chiếu hàng tồn kho và tất cả các sổ cái chung: Trứng, vắc-xin, thuốc, thức ăn cho gà...
 • Periodic reports (monthly, quarterly, and yearly)/ Báo cáo định kỳ (hàng tháng, hàng quý và hàng năm)
 • Follow up oversea debts/Theo dõi nợ nước ngoài
 • Oversea debts report/Báo cáo nợ nước ngoài
 • AP reconcile with oversea suppliers/ Đối chiếu với các nhà cung cấp ở nước ngoài các khoản phải trả
 • AP sub-ledger reconciles with GL for oversea suppliers of goods import /Đối chiếu các khoản phải trả với sổ cái chung của các nhà cung cấp nhập khẩu hàng hóa ở nước ngoài
 • Check all sales update input data for Tay Ninh/ Kiểm tra tất cả dữ liệu ban đầu vào cập nhật bán hàng cho Tây Ninh

General Accountant & Costing/ Kế Toán Tổng Hợp & Chi Phí

 • Checking accounting data in accoungting system (materials costs, expenses data & sales data)
 • Kiểm tra dữ liệu kế toán trong hệ thống kế toán (chi phí nguyên vật liệu, dữ liệu chi phí & dữ liệu bán hàng)
 • Post all general ledgers (GL) and handle booking of certain GL transactions and Inventory to Accounting software  Đăng tất cả các sổ cái chung (GL), xử lý việc đặt một số giao dịch sổ cái chung và hàng tồn kho nhất định lên phần mềm Kế toán
 • Review monthly GL and prepare journal entries for closing / Xem lại sổ cái chung hàng tháng và chuẩn bị để đóng
 • Review and ensure closing stock of inventory (Material, Feed, Egg, Chicken, Fertilizer)/ Xem xét và đảm bảo đóng kho hàng tồn kho (Nguyên liệu, thức ăn, trứng, gà, phân bón)
 • Calculating off costing (Feed, Egg, Chicken, Fertilizer)/Tính toán chi phí (Thức ăn, Trứng, Gà, Phân bón
 • Input Feeds price, egg price to Accos/ Giá thức ăn đầu vào, giá trứng cho Accos
 • Prepare TB, BS, P & L on Accos/Chuẩn bị TB, BS, P & L trên Accos
 • Prepare FS reports: BS, P&L and all supporting files FS /Chuẩn bị báo cáo FS: BS, P & L và tất cả các tệp hỗ trợ FS
 • Monitoring data transfer from Farm to Office/ Giám sát chuyển dữ liệu từ trang trại đến văn phòng

Taxes/ Thuế

 • Working with local tax authorities all taxes matters /Làm việc với cơ quan thuế địa phương tất cả các vấn đề về thuế
 • Provide figures for Statistic reports, check & sign on/ Cung cấp số liệu cho các báo cáo thống kê, kiểm tra và đăng nhập
 • Checking VAT report and ensure compliance with prevailing laws and submit on time/ Kiểm tra báo cáo VAT và đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành và nộp đúng hạn
 • Preparing FCT reports and ensure submit on time
 • Chuẩn bị báo cáo FCT và đảm bảo nộp đúng hạn

Others/ Khác

 • Check and sign all payment request/Kiểm tra và ký tất cả các yêu cầu thanh toán
 • Check and sign all PV, RV, Input Voucher, Output voucher/ Kiểm tra và ký tất cả PV, RV, Phiếu nhập liệu, chứng từ đầu ra
 • Ad Hoc reporting as required by Management/ Báo cáo Ad Hoc theo yêu cầu của Quản lý

Yêu cầu công việc

 • Graduated from University or higher majoring in Accounting, Finance, with certificate of Chief Accountant.
 • Ability to work independently, withstand high pressure, good problem-Solving ability, high pressure.
 • Minimum 12 years of experience, at least 5 years of experience Chief Accountant in a FMCG/Manufacturing company with a scale of 800 employees

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Remote/Home-based

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội, Remote/Home-based

15/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

12/09/2023