Mô tả công việc

CÔNG TÁC THAM MƯU

 • Tham mưu về công tác tổ chức, xây dựng, định hướng mục tiêu phát triển của Bệnh viện.
 • Tư vấn hoạch định công tác quản trị, điều hành  hoạt  động kinh doanh theo định hướng của Ban Tổng Giám đốc.
 • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý, triển khai thực hiện các chính sách, chiến lược nhân sự (bao gồm cả công tác đào tạo và tái đào tạo đối với hoạt động kinh doanh).
 • Phân tích đánh giá, tư vấn từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài công ty liên quan đến hoạt động, hệ thống hành chính, quản trị.

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 • Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các mục  tiêu (hàng tháng,  quí, năm) nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã ban hành mang đến sự hài lòng nhất cho khách hàng
 •  
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát thực hiện tại tại bộ phận Lễ tân – Tư vấn.
 • Tiếp nhận chỉ tiêu hàng tháng từ Ban Giám đốc Bệnh viện.
 • Phân tích đánh giá hiện trạng phân bổ mục tiêu phù hợp với từng cá nhân trong bộ phận.
 • Làm việc giao chỉ tiêu KPI cho từng nhân viên và hướng dẫn nhân viên cho việc thực hiện công việc.
 • Gửi kết quả phân bổ giao chỉ tiêu theo KPI của từng cá nhân thuộc bộ phận về phòng Đối tác Nhân sự Khu vực để theo    dõi quản lý.
 • Thông báo chương trình khuyến mãi & dịch vụ/công nghệ  mới và chính sách ưu đãi cho nhân viên nắm bắt.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan như Bộ phận dịch vụ,  
 • Thu ngân để điều tiết, sắp xếp Khách hàng nhằm đạt hiệu suất cung cấp dịch vụ cao nhất.

2. Phân công, giao việc, kiểm soát, quản lý,  điều hành, đánh giá  kết quả thực hiện công việc của nhân sự Bộ phận

 • Theo dõi việc chăm sóc khách hàng theo lịch hẹn & khách hàng tiềm năng đặc biệt
 • Đánh giá năng lực năng lực, kết quả thực hiện KPI của nhân viên hàng tháng
 • Phân bổ giao chỉ tiêu cho từng nhân viên đảm bảo phù hợp  với năng lực của từng Nhân viên.
 • Phân công, điều tiết thực hiện công việc hàng ngày của nhân viên bộ phận nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đạt mục tiêu KPI của bộ phận.
 • Giám sát theo dõi, hỗ trợ nhân viên trong quá trình thực hiện công việc của Nhân viên, giải quyết kịp thời những  tình  huồng khó khăn giúp Nhân viên đạt mục tiêu được giao.
 • Ghi nhận, đánh giá kết quả thực hiện KPI hàng tháng, đánh  giá năng lực, thành tích theo chu kỳ theo đúng qui trình, qui định của Công ty
 • Phối hợp cùng Bác sĩ, các phòng dịch vụ & phòng ban khác  có liên quan để CSKH
 • Phối hợp cùng phòng Maketing và CSKH về chương trình khuyến mãi & tư vấn thêm về chuyên môn.

3. Quản lý nhân sự bộ phận (Tuyển dụng, huấn  luyện,  kèm cặp đào taọ nâng cao năng lực Nhân sự trong bộ phận…vv) đảm bảo gắn kết đội ngũ

 • Phối hợp tuyển dụng, đánh giá lựa chọn các nhân sự của bộ phận theo đúng tiêu chuẩn, qui trình quy định
 • Đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật, giải quyết các chế độ quyền lợi, nghĩa vụ của nhân viên theo đúng qui trình, qui định, hướng dẫn của phòng nhân sự
 • Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho Nhân viên định kỳ
 • Trực tiếp huấn luyện, kèm cặp, đào tạo chuyên môn &  kỹ năng mềm cho nhân viên mới và nhân viên chưa đạt trong bộ phận nhằm đáp ứng đủ năng lực chuyên môn để thực hiện công việc theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.
 • Triển khai truyền thông hướng dẫn các thông tin như chế độ chính sách, qui định, qui trình, tiêu chuẩn, thông báo… của Ban GĐ Bệnh viện của Công ty đến từng Nhân viên  biết,  hiểu đúng để thực hiện
 • Xử lý/phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình  triển khai nhằm đạt mục tiêu chung của bộ phận/Bệnh viện

4.  Báo cáo tình hình hoạt động,  phân tích điểm mạnh,  điểm yếu và đế xuất phương án nâng cao hiệu quả hoạt động

 • Cập nhật các thông tin có liên quan, đảm  bảo đầy đủ chính  sác theo đúng qui định
 • Thực hiện các báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả thực hiện chỉ tiêu của Bộ phận định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Phân tích tình hình hoạt động của Bộ phận, những  điểm  mạnh, điểm yếu và đề xuất phương án nhằm nâng cao hiệu  quả hoạt động của Bộ phận.

5. Phối hợp giải quyết khiếu nại của Khách hàng

 • Ghi nhận các thông tin phản hồi của khách về  chất lượng  phục vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp.
 • Giải đáp các thắc mắc của  Khách hàng nhằm cung cấp dịch  vụ đạt tiêu chuẩn đem đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Phối hợp các bộ phận có liên quan nhằm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng (nếu có yêu cầu) theo quy  trình nhằm đảm bảo sự hài lòng của Khách hàng & tuân thủ chính sách của Công ty.
 • Tiếp nhận phản hồi của Khách hàng nội bộ (bộ phận/phòng ban trong công ty) và xử lý nhằm nâng cao  hiệu quả  hoạt động của bộ phận

6. Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao trong bộ phận

 • Hướng dẫn, cấp phát vật tư trang thiết bị cho các nhân sự thuộc bộ phận thực hiện theo đúng qui trình, tiết kiệm
 • Đánh giá tình trạng của máy móc thiết bị, đề xuất bảo trì/sửa chữa, bổ sung/thay thế kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang thiết bị.
 • Cập nhật theo dõi định mức tiêu hao nguyên vật liệu sử dụng hàng ngày, tuần, tháng.
 • Phân công nhân viên vệ sinh bảo quản trang thiết bị, công cụ dụng cụ

7. Phối hợp chuẩn hóa các quy trình hiện hành và xây dựng mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ/liệu trình

 • Phối hợp với các bộ phận chức năng chuẩn hóa, cập nhận, bổ  sung các quy trình, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ/liệu trình của bộ phận
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn dịch vụ Công ty cung cấp cho khách hàng.
 • Nắm bắt xu hướng thị hiếu của Khách hàng & dự đoán các dịch vụ phát triển tại từng thời điểm, đề xuất mở rộng dịch vụ/liệu trình của Bộ phận

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác

 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Tin học văn phòng và các phần mềm văn phòng
 • Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp
 • ≥ 5 năm, tối thiểu 3 năm làm việc ở vị trí quản lý tư vấn thẩm mỹ, spa
 • Kỹ năng lập kế hoạch triển khai mục tiêu
 • Giao việc, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc
 • Xử lý xung đột, mâu thuẫn trong tổ chức, nhóm
 • Kỹ năng khuyến khích động viên
 • Giao tiếp, đàm phán thuyết phục
 • Kỹ năng training, đào tạo Nhân sự và gắn kết đội ngũ

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Quảng Ngãi

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

02/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

01/06/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Long An

31/05/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

31/05/2023