Mô tả công việc

- Công việc điều hành công ty

- Set up hệ thống nhân sự.

- Lên chiến lược kế hoạch cụ thể cho từng phòng ban

* ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

- Chỉ đạo xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh từng thời kỳ

- Chỉ đạo thực hiện, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng hàng năm, hàng tháng sau khi thông qua Tổng Giám đốc. Đề xuất Tổng Giám đốc quyết định tuyển dụng đối với các chức danh từ cấp Trưởng phòng trở lên tại văn phòng Tập đoàn.

- Chỉ đạo thực hiện, phê duyệt các chế độ, chính sách đối với người lao động (tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm; chế độ ưu đãi/ ràng buộc, …). Đối với các chế độ áp dụng trên diện rộng toàn bộ CBNV hoặc áp dụng cho các cấp quản lý từ cấp Trưởng phòng trở lên, giám đốc/ kế toán trưởng Công ty con chỉ thực hiện sau khi thông qua Tổng Giám đốc.

- Chỉ đạo thực hiện, phê duyệt các nội quy, quy chế, quy trình, quy định nhằm chuẩn hóa các hoạt động quản lý, điều hành về tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ trên toàn Tập đoàn.

- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá nhân sự, bổ nhiệm, điều chuyển, ký hợp đồng lao động trong phạm vi Tập đoàn.

- Chủ trì công tác định hướng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ.

* ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

- Chỉ đạo, quyết định các nội dung công tác nghiệp vụ hành chính quản trị, văn thư lưu trữ

- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ áp dụng trên toàn Tập đoàn. Phê duyệt hệ thống biểu mẫu báo cáo.

- Duyệt nội dung mua sắm tài sản, trang thiết bị tại văn phòng Tập đoàn.

- Chỉ đạo thực hiện công tác an toàn, vệ sinh, môi trường làm việc, lễ hội, khánh tiết, hội nghị.

* CÁC HOẠT ĐỘNG THỦ TỤC PHÁP LÝ

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ pháp lý doanh nghiệp sau khi thông qua Tổng Giám đốc (như thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục mở chi nhánh, đăng ký thương hiệu, sở hưu trí tuệ …)

- Ký duyệt các văn bản giao dịch, văn bản nội bộ thuộc nhóm công việc chuyên môn phụ trách theo phạm vi được ủy quyền

* CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Thay mặt Tổng Giám đốc gặp gỡ các cơ quan quản lý NN, đối tác, nhà cung cấp, … trong phạm vi công việc được phân công

- Các công tác khác theo nội dung ủy quyền trực tiếp của Tổng Giám đốc.

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm 3 năm, từng đảm nhiệm vị trí tương đương.
- Lương từ 30 đến 50tr

Quyền lợi: 

- Trao đổi khi phỏng vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

  • Quy mô công ty:
    50 - 99
  • Địa chỉ:
    Đồng Xoài, Bình Phước, Bình Phước

CÔNG TY HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NHÀ HÀNG TẠI ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

Lương thỏa thuận

Bình Phước

10/01/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

Lương thỏa thuận

Bình Phước

10/01/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

10 - 20 Triệu VNĐ

Bình Phước

10/01/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

14 - 18 Triệu VNĐ

Bình Phước

10/01/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN H-HOLDING

30 - 50 Triệu VNĐ

Bình Phước

10/01/2023