Phúc lợi dành cho bạn

 • Free Lunch

 • Professional working enviroment

Mô tả công việc

• Perform regular check on first part inspection (FPI), regular product inspection and test and line supervision as defined in the Quality Control Plan, Quality Inspection plan to release line for production
• Regular line failure collection and initial analysis (collect information e.g. environment, picture, operator etc.). Input failure data input into the non-conformity system and CAQ system
• To be responsible for the final evaluation and decision (rework, scrap, immediate repair) regarding any enquires about inferior product or customer complaint regarding any of the company’s products or services
• To capture real production condition at time it cause defect through 5W2H method and to implement initial defect analysis e.g. from D1 to D3 which including defining containment actions to resume line to production while meeting all quality related requirements.
• To stop shipment to ensure that non-conforming product do not ship to customer and stop production to correct quality problems or process that do not conform to requirements
• Follow up corrective actions and confirm effectiveness of those actions
• Ensure that existing inspection equipment is calibrated and certificated
• Other tasks as assigned

• Thực hiện kiểm tra định kỳ sản phẩm đầu tiên (FPI), kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm hàng loạt định kỳ và giám sát dây chuyền theo Kế hoạch kiểm soát chất lượng, Kế hoạch kiểm tra chất lượng để đưa dây chuyền vào sản xuất
• Thu thập sự cố trên chuyền sản xuất và thực hiện phân tích ban đầu (thu thập thông tin, ví dụ: môi trường, hình ảnh, người vận hành, v.v.). Nhập dữ liệu lỗi vào hệ thống không phù hợp và hệ thống CAQ
• Chịu trách nhiệm đánh giá và đưa ra quyết định cuối cùng (làm lại, loại bỏ, sửa chữa ngay lập tức) đối với bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm kém chất lượng hoặc khiếu nại của khách hàng về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của công ty.
• Nắm bắt tình trạng sản xuất thực tế tại thời điểm nó gây ra lỗi thông qua phương pháp 5W2H và thực hiện phân tích lỗi ban đầu, ví dụ: từ D1 đến D3, bao gồm xác định các hành động ngăn chặn để tiếp tục dây chuyền sản xuất trong khi đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan đến chất lượng.
• Dừng giao hàng để đảm bảo sản phẩm không phù hợp không được giao cho khách hàng và ngừng sản xuất để khắc phục các vấn đề về chất lượng hoặc quy trình không phù hợp với yêu cầu
• Theo dõi các hành động khắc phục và xác nhận tính hiệu quả của các hành động đó
• Đảm bảo rằng thiết bị kiểm tra hiện có đã được hiệu chuẩn và chứng nhận
• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu cầu công việc

• At least +01 year experienced with similar position in manufacturing field, automotive industries are preferred
• Bachelor's or College's degree in Engineering
• Personality : Good communicator, Assertive, Drive, Fair, Patient, Responsible
• Must adopt a practical approach towards work
• Team work skills – able work in a team and in harmony with all team members but at the same time confident of own skills and opinions.
• Ability to read drawings technical document in English
• Computer skills, presentation (Excel, Word, PowerPoint)
• Có ít nhất +01 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất, ưu tiên ngành ô tô
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các trường kỹ thuật
• Tính cách: Giao tiếp tốt, Quyết đoán, Công bằng, Kiên nhẫn, Có trách nhiệm
• Kỹ năng làm việc nhóm – có thể làm việc theo nhóm và hòa đồng với tất cả các thành viên trong nhóm nhưng đồng thời tự tin về kỹ năng và chính kiến của bản thân.
• Có khả năng đọc bản vẽ tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
• Kỹ năng vi tính, thuyết trình (Excel, Word, PowerPoint)

Công ty TNHH Gentherm Việt Nam

 • Quy mô công ty:
  500 - 999
 • Địa chỉ:
  Dong Van II Industrial Zone, Bach Thuong Commune, Duy Tien District, Ha Nam Province, Hà Nam
 • Website:
  https://gentherm.com/

Công ty TNHH Gentherm Việt Nam thuộc tập đoàn đa quốc gia Gentherm có trụ sở tại Mỹ. Năm 2014, Gentherm đứng thứ 2 trong danh sách Forbes 100 Công ty nhỏ tốt nhất tại Mỹ, đứng thứ 12 trong danh sách Fortune 100 Công ty phát triển nhanh nhất.

Là thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp nhiệt, chúng tôi thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm sưởi ấm, làm mát và thông gió, cung cấp chủ yếu cho ngành công nghiệp ô tô và cả các ngành công nghiệp khác tại nhiều thị trường toàn cầu.

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:

Du lịch, Party, Được hưởng bảo hiểm sức khỏe. Được hưởng bảo hiểm xã hội.

LỊCH SỬ THÀNH LẬP

*2016: Công ty Gentherm Việt Nam được thành lập
*2016: Khánh thành nhà máy sản xuất tại Hà Nam
*1968: Gentherm ra đời