• Mức lương:
  Lương thỏa thuận
 • Kinh nghiệm:
  Không yêu cầu
 • Hình thức:
  Cố định
 • Cấp bậc:
  Nhân viên
 • Nơi làm việc:

Mô tả công việc

QUẢN LÝ VẬN HÀNH/ OPERATION MANAGEMENT

 • Quản lý toàn bộ hoạt động liên quan đến công tác Giảng dạy/Học viên/Nhân sự tại chi nhánh được giao

In charge of all Teaching/Student/Human Resource matters at his/her branch.

 • Phối hợp với các đơn vị chuyên môn để triển khai công việc, theo dõi đảm bảo hoạt động kinh doanh vận hành của chi nhánh theo đúng mục tiêu Công ty

Coordinate with different departments, ensure that the branch's business operations are in line with the Company's goals.

 • Kiểm soát và đảm bảo công tác an toàn, an ninh, chất lượng vệ sinh tốt nhất tại trung tại Trung Tâm

Guarantee for the safety and hygiene quality at the Center.

 • Giám Sát việc thực hiện quy trình vận hành/quy định/quy chế hoạt động và chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn khi cần thiết cho các nhân viên trực thuộc chi nhánh

Work in accordance with operating procedures/regulations of the Company. Be responsible for training, giving guidance when necessary to employees at the centre

QUẢN LÝ NGUỒN LỰC/ RESOURCE MANAGEMENT

 • Đảm bảo hiệu quả về nguồn lực: dựa vào định biên Nhân sự được phê duyệt, dựa vào tình hình hoạt động thực tế tại Trung Tâm để có những đề xuất nhân sự phù hợp.

Ensure the efficiency of Human resource: based on the approved personnel quantity and the actual operations at the Center to ensure that the center has enough staff to operate efficiently.

 • Phân công công việc hợp lý & hiệu quả nhằm đạt năng suất tối đa. Đánh giá nhân viên và đề xuất các hình thức khen thưởng hoặc cảnh cáo/nhắc nhở/kỷ luật/chấm dứt hợp đồng lao động.

Dividing workload reasonably to archive maximum work result. Evaluate staff members to give compliments/warnings/suitable discipline or end the contract.

 • Phối hợp cùng phòng nhân sự để tuyển dụng nhân viên tại chi nhánh, đảm bảo nhân sự chi nhánh ổn định đáp ứng hoạt động kinh doanh

Cooperate with HR head office to recruit for his/her branch, make sure the branch has enough personnel to run properly

QUẢN LÝ KINH DOANH/ BUSINESS MANAGEMENT

 • Lập kế hoạch Doanh Thu Tháng/Quý/Năm & Ngân sách hoạt động của Chi nhánh

Plan Monthly/Quarterly/annual revenue & Branch Operation Budget.

 • Theo dõi kết quả kinh doanh, việc thực hiện ngân sách và xây dựng các chính sách thúc đẩy kinh doanh đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh thu và chi phí hiệu quả

Follow up business result, usage of budget. Build up policies which help develop and complete the revenue goal and help to ensure effective use of funds and expenses.

 • Chủ động đề xuất với phòng MKT trong việc lập kế hoạch, triển khai các hoạt động sự kiện, chiến dịch MKT đã được duyệt để khai thác tối đa thị trường tại khu vực phụ trách

Proactively suggest plans to implement new marketing strategies with the Marketing Department; make plans and run the events which are approved by Marketing Dept. To actively engage and involved the branch’s local community.

 • Phối hợp cùng bộ phận Học Vụ để đề xuất các hoạt động chuyên môn nhằm mang đến chất lượng giảng dạy tốt nhất.

Work with the Academic department to help to suggest activities and strategies to bring the best study experience to students

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH/ ADMINISTRATION MANAGEMENT

 • Đảm bảo ca giờ làm việc của nhân viên theo đúng quy định, công bằng, hiệu quả, phê duyệt chấm công & tính thưởng KPIs hàng tháng

Arrange employee’s schedule fairly and effectively, in accordance with company policies. Mark and evaluate staff based on KPIs in order to give bonuses monthly.

 • Theo dõi và kiểm tra hồ sơ hành chính được lưu trữ đầy đủ theo đúng yêu cầu báo cáo quy định

Check and follow to ensure Administration records are stored and reported as required.

 • Đại diện công ty làm việc với cơ quan ban ngành đoàn thể tại khu vực

Represent the Company to work with other organizations in the area.

BÁO CÁO/ REPORT

 • Nhận báo cáo từ các bộ phận của chi nhánh, xem xét, phê duyệt hoạt động

Receive reports from branch’s departments, review and approve suggested activities.

 • Báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh

Report monthly the performance of the branch.

 • Thực hiện các công việc khác liên quan đến hoạt động quản lý chi nhánh do RSM, CEO& Ban Điều Hành quy định

Perform other tasks related to branch management activities as assigned by RSM, CEO & Executive Board

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh,

Graduated with the major of Business Management,

 • Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các tổ chức Giáo Dục/Tài Chính/Bảo Hiềm/Dịch Vụ Khách Hàng

Priority is given to candidate who has worked at Education/Finance/Insurance/Customer Service organizations

 • Kỹ năng lãnh đạo

Leadership skill.

 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Effective communication skill

 • Kỹ năng quản lý trung tâm

Center management skill

 • Kỹ năng thương lượng / thuyết phục

Negotiation / persuasion skills

 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc

Organizational and supervisory skills

 • Kỹ năng tư duy / phân tích / tổng hợp

Thinking / analytical / synthesis skills

 • Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Able to work under high pressure.

 • Khả năng tạo động lực và tạo ảnh hưởng

Ability to give motivate and influence

 • Triển khai & giảm sát chặt chẽ hoạt động

Run and observe closely all activites.

 • Hiểu biết về quản lý & vận hành dự án

Have knowledge in manging and running projects.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Đồng Nai

22/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 4000 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

1500 - 1800 USD

Nước ngoài / Oversea

21/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

06/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

01/02/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

30/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

29/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

29/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

29/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

29/01/2024

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Nước ngoài / Oversea

29/01/2024